najlepsi w branży
SPA PRESTIGE AWARDS
spa & wellness
SPA PRESTIGE AWARDS
najlepsi w branży spa & wellness
zobacz nas na

Regulamin

Regulamin plebiscytu SPA PRESTIGE AWARDS 2020


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Plebiscyt jest prowadzony pod nazwą SPA Prestige Awards 2020 (Hotele i Day SPA) i w dalszej części zwany będzie także Konkursem.

 2. Organizatorem Konkursu jest COMFORTUM Travel & Projects Sp. z o.o. ul. Gdańska 54 lok. 114, 90-612 Łódź, KRS 0000711789. Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX wydz. KRS. NIP: 7272823280. Kapitał zakładowy: 10 000 PLN

 3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. Konkurs rozpoczyna się dnia 17 lutego 2020 r. i kończy w południe dnia 31 lipca 2020 r., zgłoszenia udziału obiektu lub salonu kosmetycznego czy DAY SPA w Konkursie można dokonywać do dnia 10 lutego 2020 r. Organizator może, ale nie musi wyrazić zgodę na zgłoszenie obiektu po w/w terminie.

 5. Do przeprowadzenia Konkursu zostanie wykorzystana przez Organizatora strona internetowa pod adresem http://awards.spa-prestige.pl

 6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i osoby współpracujące z Organizatorem oraz członkowie najbliższej rodziny pracowników i/lub osób współpracujących z Organizatorem.

 7. Złożenie przez Uczestnika głosu w co najmniej jednej kategorii jest równoznaczne ze zgłoszeniem udziału w Konkursie i zgodnie z treścią niniejszego regulaminu, uważane jest za zgodę Uczestnika na postanowienia niniejszego regulaminu i jest jednoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczeń określonych w niniejszym regulaminie.

 8. Przesłanie formularza zgłoszenia przez gestora obiektu SPA lub DAY SPA jest równoznaczne ze zgłoszeniem udziału w Konkursie i zgodnie z treścią niniejszego regulaminu, uważane jest za zgodę Uczestnika na postanowienia niniejszego regulaminu oraz jest jednoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczeń określonych w niniejszym regulaminie.

 9. Tekst niniejszego regulaminu dostępny będzie, przez cały czas jego trwania, do wglądu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem http://awards.spa-prestige.pl

 10. Celem przeprowadzenia plebiscytu pod tyt. SPA PRESTIGE AWARDS 2020 jest wybranie najlepszych obiektów SPA i DAY SPA w kategoriach:
  Najlepszy Hotel Spa & Wellness w Polsce:
  Najlepsze Day SPA & Beauty Salon w Polsce
  Najlepsze Objawienie SPA Roku
  SPA Prestige Design Award

  oraz subaktegoriach:

  Najlepszy resort SPA
  Najlepsze destination SPA
  Najlepsze medical SPA
  Najlepsze Beauty SPA
  Najlepsze ECO SPA
  Najlepsze family & baby SPA
  Najlepsze Ślubne i romantyczne SPA
  Najlepsze holistyczne SPA
  Najlepsze business SPA
  Najlepsze Health & Anti-aging SPA
  Najlepsze Boutique SPA
  Najlepsze Luksusowe SPA 5*
  Najlepsze SKI & Snow SPA
  Najlepsze SPA w zabytkach
  Najlepsze Mineral & KUR SPA
  Najlepsze nadmorskie SPA

  Best unique SPA & Wellness
  Best VITAL SPA & Wellness
  Wellness Culinary Hotel & SPA
  NATURAL SPA & Wellness
  COMFORT SPA & Wellness
  Best Well-being Hotel
  TOP Sauna Hotel


§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE i GŁOSOWANIA

 1. Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, która spełnia wymagania określone w niniejszym regulaminie oraz:
  - posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  - posiada konto poczty elektronicznej;
  - jej miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  - dokona Zgłoszenia w sposób prawidłowy.

 2. Osoby niepełnoletnie, nie mogą brać udziału w konkursie.

 3. Celem prawidłowego dokonania Zgłoszenia udziału w Konkursie Uczestnik uprzednio powinien:
  a.) oddać głos w co najmniej jednej kategorii SPA Prestige Awards za pomocą formularza wyboru na stronie www.awards.spa-prestige.pl (forma bezpłatna)
  1.) wypełnić formularz rejestracyjny, dostępny na stronie Konkursu podając następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu /opcja/, adres zamieszkania obejmujący nazwę ulicy, nazwę miejscowości oraz jej kod pocztowy /opcja/;
  2.) wypełnić pozostałe pola w ankiecie, wskazując jedną z dostępnych opcji przy każdym pytaniu /opcja/;
  b.) lub oddać głos za pomocą telefonu komórkowego przez wysłanie zgłoszenia w formie płatnej Wiadomości SMS o specjalnej treści podanej na stronie www.awards.spa-prestige.pl przy każdym nominowanym obiekcie.

 4. Konkurs składa się z dwóch etapów. Głosowanie uczestników w pierwszym etapie odbędzie się w dniach 17.02.2020 - 15.03.2020 r do godziny 12.00 (w południe). Drugi etap głosowania odbędzie się w dniach 03.07.2020 – 31.07.2020 r. do godz. 12.00 (w południe).

 5. Uczestnicy konkursu oddają głosy na poszczególne obiekty zgłoszone w kategorii głównej i subkategoriach poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy na stronie internetowej www.awards.spa-prestige.pl . Jeden uczestnik głosowania poprzez stronę awards.spa-prestige.pl może oddać jeden głos na różne obiekty w kategorii głównej i subkategoriach w każdym z dwóch etapów głosowania. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymanie e-maila weryfikacyjnego z adresu konkurs@spa-prestige.pl.

 6. Uczestnicy konkursu oddają głosy na poszczególne obiekty zgłoszone w kategorii głównej i subkategoriach również za pomocą telefonu komórkowego przez wysłanie zgłoszenia w formie płatnej Wiadomości SMS. Wysłanie zgłoszenia w formie płatnej Wiadomości SMS na dany obiekt zgłoszony do konkursu powoduje oddanie jednego głosu na dany obiekt we wszystkich kategoriach i subkategoriach, w których obiekt został zgłoszony. Uczestnik konkursu ma prawo oddać głos wielokrotnie z jednego numeru telefonu, jednakże nie może głosować na ten sam obiekt w każdym z dwóch etapów konkursu więcej niż 3 razy (oddanie ponad trzech głosów na ten sam obiekt w jednym etapie spowoduje nieważność czwartego i każdego następnego głosu). Głosujący w celu oddania ważnego głosu powinien wysłać w podanych w regulaminie terminach głosowania wiadomość SMS pod numer 7268, w treści wpisując SPA.NR, gdzie NR oznacza numer obiektu. Numer NR podany jest na stronie http://awards.spa-prestige.pl przy każdym nominowanym obiekcie. Przykładowa treść SMS-a: SPA.99

 7. Po każdym etapie głosy z głosowania internetowego i sms są sumowane. W drugim etapie głosowania obowiązuje również głos profesjonalnego we wszystkich kategoriach. Na 100% wynik głosowania i wybranie najlepszych obiektów SPA w w/w kategoriach składa się w 60% (głosowanie internetowe i sms) oraz w 40% głosowanie członków JURY.

 8. Koszt wysłania jednej wiadomości SMS na numer premium 7268 stanowi 2,46 zł z VAT. Usługę Premium SMS obsługuje Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Orange, Plus GSM, Play. Reklamacje dot. funkcjonowania usługi premium SMS należy kierować na adres: reklamacje@mobiltek.pl

 9. Wysłanie SMS-a na podany numer jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z treścią regulaminu plebiscytu.

 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  - wysłanie SMS-ów, które nie trafią do organizatora z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora
  - wysłanie SMS-ów z wadliwą treścią lub na niewłaściwe numery telefonów

 11. Głosy oddane niezgodnie z niniejszym Regulaminem zostaną pominięte i nie będą miały wpływu na wyniki plebiscytu.

 12. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania, a podanie danych ma charakter dobrowolny. Jednocześnie może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną (w tym e-mail, telefon oraz SMS) na potrzeby Organizatora. Organizator nie ma prawa odsprzedawania lub przekazywania danych innym osobom trzecim.

 13. Istnieje możliwość wykonania jedynie założeń, o których mowa w §2 ust. 3.a. bez wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych. W takim przypadku uczestnik nie bierze udziału w wygraniu nagród rzeczowych ufundowanych przez Organizatora.

 14. Oddający głosy za pomocą telefonu komórkowego poprzez wysłanie zgłoszenia w formie płatnej Wiadomości SMS o specjalnej treści nie biorą udziału w wygraniu nagród rzeczowych ufundowanych przez Organizatora.

 15. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie, poprzez wysłanie maila do Organizatora na adres admin@comfortum.pl zawierającego w treści imię oraz nazwisko Uczestnika oraz oświadczenie o rezygnacji z udziału w Konkursie. W temacie e-maila wskazanego w zdaniu poprzednim Uczestnik obowiązany jest wpisać "Rezygnacja z uczestnictwa w konkursie SPA Prestige Awards".


§ 3 NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW INDYWIDUALNYCH

 1. Wzięcie udziału w konkursie z możliwością wygrania nagród jest dobrowolne. Można oddawać ważne głosy w konkursie nie biorąc udziału w wygraniu nagród.

 2. Aby wziąć udział w wygraniu nagród zgłoszony w prawidłowy sposób uczestnik konkursu musi oddać ważny głos na obiekt w kategorii głównej lub subkategorii poprzez stronę www.awards.spa-prestige.pl oraz odpowiedzieć na zadane pytania. Uczestnicy oddający głos za pomocą telefonu komórkowego przez wysłanie zgłoszenia w formie płatnej Wiadomości SMS o specjalnej treści nie biorą udziału w wygraniu nagród.

 3. Nagrodami w Konkursie jest łącznie 9 (dziewięć) nagród o łącznej wartości 5 400 (pięć tysięcy czterysta złotych brutto, na które składają się:

  Nagrody Główne – 3 vouchery uprawniające do weekendowego pobytu w hotelu SPA o standardzie odpowiadającym minimum czterem gwiazdkom, położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla 2 (dwóch) osób, obejmujący łącznie 2 (dwie) doby hotelowe, wyżywienie oraz zabiegi SPA z oferty ww. hotelu. Łączna wartość nagród wynosi minimum 800 złotych brutto.

  3 (trzy) zestawy kosmetyków linii SPA wiodących na rynku polskim marek, każdy o wartości minimum 300 (trzysta) złotych brutto. Łączna wartość tych kosmetyków wynosi 900 (dziewięćset) złotych brutto.

  5 (pięć) zestawów kosmetyków pielęgnacyjnych linii SPA, każdy o wartości 100 (sto) złotych brutto i o łącznej wartości 500 (pięćset) złotych brutto.

 4. Uczestnik, któremu zostanie w drodze wyboru przyznana główna Nagroda w postaci Vouchera, obowiązany jest skontaktować się z hotelem celem ustalenia terminu realizacji Vouchera, przy czym kontakt ten powinien nastąpić w dowolnym terminie w czasie obowiązywania vouchera, z zastrzeżeniem, że hotel dokonuje rezerwacji na termin pobytu w miarę wolnych miejsc. Celem zapewnienia sobie pobytu w wybranym terminie należy skontaktować się z hotelem odpowiednio wcześniej. Termin realizacji Vouchera zależeć będzie od decyzji Uczestnika, przy czym decyzja ta musi uwzględniać ofertę hotelu. Niezachowanie terminu, o którym mowa w niniejszym punkcie, skutkuje wygaśnięciem wszelkich uprawnień wynikających z Vouchera. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje wobec Organizatora jakiekolwiek roszczenie o pokrycie szkód poniesionych przez Uczestnika z tego tytułu.

 5. W ramach Vouchera Uczestnik będzie uprawniony do otrzymania konkretnych świadczeń obejmujących:
  - nocleg
  - wyżywienie
  - zabiegi SPA

 6. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z jakichkolwiek świadczeń oferowanych przez hotel, wykraczających poza zakres wskazany w ust. 5 powyżej, oraz zapisanych na blankiecie vouchera, koszty powstałe z tego tytułu ponosi wyłącznie Uczestnik. Organizator nie ponosi również jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wyrządzone w majątku hotelu przez Uczestnika i/lub osoby mu towarzyszące.

 7. Uczestnicy, którym w drodze wyboru przyznane zostaną pozostałe nagrody zobowiązani są postępować zgodnie ze wskazaniami Organizatora, odnośnie sposobu odebrania nagród.

 8. Uczestnik może, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, otrzymać nie więcej niż 1 (jeden) Nagrodę.

 9. Żadna z Nagród nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, chyba że Uczestnik wraz z Organizatorem wyrażą w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, odrębną wolę. Uprawnienie Uczestnika domagania się wydania Nagrody jest niezbywalne.

 10. Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

 11. Organizator zastrzega sobie możliwość zastąpienia każdej z Nagród wskazanych w niniejszym regulaminie w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Organizatora wydanie takiej Nagrody nie będzie możliwe (np. brak dostępności na rynku).

 12. Uczestnik ma prawo do odmowy przyjęcia nagrody rzeczowej.

 13. Niniejszy plebiscyt nie jest loterią, ani grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych. Organizator wybiera zwycięzców na podstawie odpowiedzi na zadane pytania spośród poprawnie zarejestrowanych uczestników, którzy oddali głos w plebiscycie.

 14. Organizator zastrzega sobie prawo powstrzymania się z wydaniem Nagrody do momentu wykazania przez Uczestnika uprawnionego do jej otrzymania, iż spełnia on wszelkie wymagania określone w niniejszym regulaminie.


§ 4 ZASADY KONKURSU DLA OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH

 1. Konkurs składa się z dwóch etapów. Głosowanie uczestników w pierwszym etapie odbędzie się w dniach 17.02.2020 - 15.03.2020 r do godziny 12.00 (w południe). Drugi etap głosowania odbędzie się w dniach 03.07.2020 – 31.07.2020 r. do godz. 12.00 (w południe).

 2. Do Konkursu może zgłosić się każdy obiekt SPA lub DAY SPA z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który został nominowany przez Organizatora Konkursu. Aby uzyskać nominację od Organizatora do konkursu niezbędnym jest wypełenienie ankiety nominacyjnej przez obiekt i przesłanie jej na adres e-mail: admin@comfortum.pl. Nominacje wysłane zostaną do 29.01.2020. Na uczestnictwo musi wyrazić zgodę Organizator Konkursu.

 3. Organizator Konkursu wskazuje także subkategorie, do których obiekt SPA może aplikować. Obiekt SPA może sugerować lub wskazać subkategorie, które zdaniem przedstawiciela Obiektu najbardziej będą odpowiadać danemu typowi SPA, jednakże ostateczna decyzja zawsze leży po stronie Organizatora.

 4. Definicje dotyczące typów obiektów SPA i DAY SPA znajdują się w pliku na stronie internetowej: www.awards.spa-prestige.pl/definicje

 5. Zgłoszenie obiektu SPA do kategorii głównej (poza kategorią Najlepsze DAY SPA i Najlepszy Hotel SPA & Wellness) i subkategorii jest odpłatne – koszt zgłoszenia to 499 PLN netto/jednorazowo za zgłoszenie do jednej kategorii głównej i pięciu subkategorii. Każda następna kategoria to koszt 149 PLN netto. Obiekty SPA posiadające aktualne i opłacone umowy na prezentacje na portalu www.spahotele.pl , mogą zgłosić swój obiekt do 3 kategorii głównych i 8 subkategorii bezpłatnie. Organizator w przypadku małej liczby zgłoszeń do kategorii lub subkategorii może ogłosić informację o zamknięciu danej subkategorii w danym roku, wpłacone przez obiekty środki zostaną wtedy w całości za daną subkategorię zwrócone (proporcjonalnie) lub przekazane po zgodzie obiektu na rzecz innej subkategorii.

 6. Do drugiego etapu zostaną zakwalifikowane wszystkie obiekty z pierwszej tury głosowania (jest to wyjątek dotyczący wpływu sytuacji związanej z wystąpieniem pandemii w Polsce). Obiekty te zachowują liczbę głosów zdobytych w pierwszym etapie, a kolejne głosy są dodawane do tej puli.

 7. Wszystkie głosy oddane w dniu 15.03.2020 r po godzinie 12:00 aż do rozpoczęcia następnego etapu, będą uznane przez Organizatora za nieważne. W tym czasie odbywać się będzie przerwa techniczna.

 8. Od dnia 03.07.2020 r. możliwe będzie oddawanie głosów na obiekty, które zakwalifikowały się do drugiego (finałowego) etapu. Głosowanie trwa do dnia 31.07.2020 r do godziny 12.00 (w południe).

 9. W drugim etapie głosowania obowiązuje również głos profesjonalnego JURY. Na 100% wynik głosowania w w/w kategoriach składa się w 60% (głosowanie internetowe i sms) oraz w 40% głosowanie członków JURY.

 10. JURY może wyznaczyć przedstawiciela JURY, który w okresie od dnia 20.06.2020 odwiedzi wraz z osobami towarzyszącymi obiekt SPA, który zakwalifikował się finałowego etapu w kategorii głównej lub subkategoriach. W przypadku gdy w danej kategorii głównej lub subkategorii w pierwszym etapie zostało zakwalifikowanych mniej niż 11 hoteli wizyty przedstawiciela JURY mogą być realizowane już w pierwszym etapie konkursu. Obiekty SPA, które przeszły do finałowego etapu zobowiązane są do przesłania vouchera elektronicznego na pobyt: 2 noclegi dla 2 osób w pokoju 2 os (lub 2 pokoje 1 osobowe), wyżywienie HB (minimum z jedną kolacją z oficjalnej karty dań bez ograniczeń i jedną kolacją z bufetu), 3 dowolnie wybrane z menu SPA przez przedstawiciela zabiegi spa dla każdej z osób, bezpłatny wstęp do strefy wellness, bezpłatny szlafrok, bezpłatny parking. W przypadku subkategorii "Najlepsze Family SPA & Baby SPA przedstawiciele mogą zabrać ze sobą również dwójkę dzieci, a obiekt pokryje koszta dostawek oraz wyżywienia HB. Vouchery będą do zrealizowania w każdym terminie bez wyjątków, bez wcześniejszego powiadomienia, w miarę dostępnych terminów. W przypadku kategorii Day SPA obiekt zobowiązany jest do ufundowania vouchera o wartości 1000 PLN na zabiegi. Wyznaczeni przedstawiciele JURY wypełnią ankietę konkursową w obiekcie. Obiekt zobowiązany jest do pomocy w wypełnieniu ankiety oraz udzielenia zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania z ankiety.

 11. Lista zwycięskich obiektów, w poszczególnych kategoriach i subkategoriach zostanie ogłoszona podczas Gali Konkursu i w ciągu 2 dni po zakończeniu Gali opublikowana na stronie www.awards.spa-prestige.pl.

 12. Nagrodami w Konkursie dla obiektów SPA i DAY SPA są symboliczne statuetki oraz możliwość używania przez okres 3 lat logotypu SPA PRESTIGE AWARDS 2020 ze wskazaniem kategorii lub subkategorii. Używanie logotypu SPA PRESTIGE AWARDS 2020 na stronie internetowej jest możliwe tylko po podlinkowaniu do oficjalnej strony Konkursu www.awards.spa-prestige.pl z atrybutem no follow.

 13. Nagrodami w kategorii głównej: Najlepszy Hotel SPA & Wellness w Polsce stanowić będą film "I love SPA", kampanie internetowe, a także nagrody od sponsorów i patronów. W innych kategoriach głównych: film "SPA info TV", kampanie internetowe oraz nagrody od sponsorów i patronów. W pozostałych kategoriach nagrody od sponsorów i patronów. W przypadku gdy nagroda główna film "I love SPA" - przypadnie obiektowi, który zamówił lub zrealizował taką produkcję obiektowi zostanie przedstawiona oferta realizacji filmu wizerunkowego na podobnym poziomie.

 14. Zwycięskie obiekty z kategorii głównej, subkategorii oraz kategorii "The best choice - Jury Selection (I miejsce oraz wyróżnienia) zobowiązane są do obecności na Gali podsumowującej Konkurs SPA Prestige Awards 2020 i odbioru statuetek oraz nagród osobiście lub poprzez wyznaczonego przedstawiciela. Uczestnictwo w Gali jest odpłatne i wynosi 380 PLN netto za osobę. Przedstawiciel obiektu może odebrać kilka nagród dla tego samego obiektu. Przedstawiciel obiektu odbiera nagrody tylko za jeden hotel, w przypadku łańcuchów hotelowych, każdy obiekt powinien być reprezentowany przez innego przedstawiciela. Obiekty, które uzyskały I miejsce i wyróżnienia zostaną poinformowane o tym fakcie do 20 dni przed wręczeniem nagród na Gali. Pokrycie kosztów związanych z obecnością na Gali musi nastąpić do 7 dni przed Galą i jest jednoznaczne z potwierdzeniem obecności na Gali.

 15. W przypadku braku potwierdzenia obecności przedstawiciela zwycięskiego obiektu na Gali wymienionego w Par 5. pkt 14., nagroda zostanie wręczona przedstawicielowi Organizatora Konkursu i przesłana do obiektu przesyłką kurierską. Brak obecności przedstawiciela obiektu wymienionego w Par 5. pkt 14.na Gali jest związane z pokryciem opłaty organizacyjnej w wysokości 380 PLN netto, którą należy uregulować w ciągu 7 dni od daty Gali po wystawieniu faktury VAT.


§ 5 WYDANIE NAGRÓD DLA UCZESTNIKÓW INDYWIDUALNYCH

 1. Uczestnicy, którym zostały przyznane Nagrody zostaną powiadomieni o tym fakcie za pomocą poczty elektronicznej wysłanej z adresu admin@comfortum.pl na konto pocztowe Uczestnika, wskazane przez Uczestnika w Zgłoszeniu, w terminie do dnia 20 lipca 2020 r. Powiadomienie będzie zawierało informacje na temat procedury odbioru Nagrody.

 2. Przekazanie Nagród nastąpi poprzez przesłanie ich listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, na koszt Organizatora, na adres zamieszkania wskazany przez Uczestnika w Zgłoszeniu. Nagrody zostaną wysłane w terminie do dnia 30.09.2020 r.


§ 6 OCHRONA DANYCH

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest COMFORTUM Travel & Projects Sp. z o.o. ul. Gdańska 54 lok. 114, 90-612 Łódź, KRS 0000711789. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych.
 3. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
 5. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: a) sprostowania danych, b) usunięcia danych, c) ograniczenia przetwarzania danych, d) przenoszenia danych, e) wniesienia sprzeciwu, f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 6. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: a) imię i nazwisko, b) adres e-mail, c) numer telefonu.
 7. Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzcy następujące dane: a) adres do korespondencji (wysyłki nagrody), b) prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL), c) data urodzenia, d) nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego,
 8. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 9. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.
 10. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu
 11. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
 12. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 13. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: 1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, 2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, 3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.


§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

 2. Ewentualne reklamacje Uczestników są przyjmowane do dnia 15 października 2020 r, a reklamacje po podanym terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacje będą rozpatrywanie w ciągu 30 (trzydziestu) dni od czasu ich otrzymania. Reklamacje rozpatruje Organizator. Reklamacje dot. Plebiscytu należy kierować na adres siedziby Organizatora. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika konkursu, przyczynę reklamacji oraz podpis osoby składającej reklamację.

 3. Organizator nie jest odpowiedzialny za utrudnienia powstałe na skutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony internetowe i/lub serwery wykorzystywane przez Organizatora do przeprowadzenia Konkursu będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji danych ani inne utrudnienia związane z korzystaniem z kont poczty elektronicznej. Organizator nie jest zobowiązany do pokrycia Uczestnikowi jakichkolwiek szkód poniesionych przez niego na skutek zdarzeń określonych w niniejszym punkcie.

 4. Po zakończeniu plebiscytu oddane głosy zostaną poddane weryfikacji przez Organizatora. W przypadku ujawnienia niezgodnych działań z Regulaminem, np.: wielokrotnego zgłaszania udziału przez jednego uczestnika, prób wpływania na rezultaty plebiscytu, próby łamania zabezpieczeń systemu SMS lub strony internetowej lub innych niezgodnych działań z ideą i celem plebiscytu, Uczestnik zostanie pominięty w procesie przyznawania nagród, a oddane głosy nie zostaną uznane w części lub całości. Osoby i obiekty wykluczone nie zostaną poinformowane o decyzjach w takiej sytuacji.

 5. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie w zakresie poniesionych opłat. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej Konkursu.

Organizator "COMFORTUM"

"

biuro organizatora
COMFORTUM
ul. Gdańska 54 lok. 114
90-612 Łódź

tel.: +48 42 631 02 03

e-mail: biuro@comfortum.pl
www: www.comfortum.pl
Sponsorzy